Zdrowe Stylove – Nowe mieszkania w Katowicach przy ul. Ceglanej

WSZYSTKIE / Zdrowe Stylove

W spokojnej okolicy, obok parku Kościuszki na Brynowie powstaje właśnie nowa inwestycja GEO.

W realizacji jest 1 etap inwestycji, który wyróżniać się będzie udogodnieniami, służącymi temu co najważniejsze, czyli zdrowiu. Tężnie solankowe, boisko, trasy rowerowe, sprawiają, że w kompleksie będzie można zamieszkać ZDROWO i STYLOWO.

INFORMACJA

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII M GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.
Na następnej stronie zamieszczone są materiały dotyczące Emitenta – Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. i oferty Obligacji Serii M Emitenta, w tym Memorandum Informacyjne.
Memorandum Informacyjne Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. sporządzone zostało w związku z ofertą publiczną 10.000 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Obligacjach serii M i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na obligacje serii M jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

ZASTRZEŻENIA:
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w tym treścią dokumentów włączonych do Memorandum Inwestycyjnego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Memorandum Informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Obligacji powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum Informacyjnego.
Inwestowanie w Obligacje łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, a także z otoczeniem, w którym prowadzi on swoją działalność. W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również Inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed dniem wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.
Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933), , ani nie reprezentuje i nie działa na rachunek takiej osoby,- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyższe informacje, akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na przedstawione w nich ograniczenia.