PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI

Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry i bezpieczny sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym. Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego. 

Zapoznaj się z ofertą.

A

F

PARAMETRY EMISJI

TYP OBLIGACJI:
obligacje na okaziciela serii L
WARTOŚĆ EMISJI:
do 4,2 mln PLN
PRÓG DOJŚCIA
EMISJI DO SKUTKU:
1 mln PLN
OKRES ZAPADALNOŚCI:
2 lata (24 miesiące)
OPROCENTOWANIE:
7,25%, stałe
WYPŁATA ODSETEK:
kwartalnie
ZABEZPIECZENIE:
zastaw rejestrowy na prawach
do WW3 oraz oświadczenie o poddaniu
się egzekucji (par. 777 kpc)
MINIMALNY ZAPIS:
5000 PLN
WARTOŚĆ NOMINALNA
JEDNEJ OBLIGACJI:
1000 PLN
RODZAJ OFERTY:
Publiczna
TERMIN ZAPISÓW:
04 VI – 26 VI 2019
PRZYDZIAŁ OBLIGACJI:
27 VI 2019

Ponad 14 lat

NA RYNKU GIER KOMPUTEROWYCH

120 specjalistów

MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Ponad 10 gier

WYDANYCH NA – PC/XBOX/PLAYSTION

17,1 MLN ZŁ

POZYSKANYCH DOTACJI W PROGRAMIE GAMEINN

STRATEGIA ROZWOJU

Działalność The Farm 51 Group SA koncentruje na tworzeniu wysokiej jakości gier wideo na różne platformy sprzętowe oraz rozwoju technologicznym i komercyjnym projektu Reality 51, który skierowany jest do rynków niezwiązanych z grami komputerowymi.

Chcemy, by nasze produkty wyróżniały się pod każdym względem: oferowały wysokiej klasy oprawę audio-wizualną, nieszablonowe, uatrakcyjniające rozgrywkę mechanizmy oraz wciągające historie. Przykładami takich produkcji są: gra Get Even, World War 3 oraz wydana na Oculus/HTC Vive/Samsung Gear VR aplikacja Chernobyl VR Project.

Obecnie Spółka realizuje dwutorową strategię rozwoju. The Farm 51 ma równocześnie zajmować się realizacją autorskich projektów oraz komercyjnym wykorzystaniem technologii Reality 51, stanowiącej nowoczesne narzędzie, które umożliwia Spółce tworzenie aplikacji VR, skanowania 3D oraz tworzenia filmów i ujęć 360 na zlecenie. Realizacja zleconych prac ma m.in. zapewnić dywersyfikację źródeł przychodów, jak również zapewnić The Farm 51 miejsce pioniera na światowym rynku wirtualnej rzeczywistości.

CHERNOBYLITE
WORLD WAR 3
CHERNOBYL VR PROJECT
GET EVEN

M

R

PORTFOLIO

POBIERZ PLIKI

PDF-prezentacja
PDF-teaser
PDF-dokument-informacyjny
aneks-do-dokumentu

W CELU ZŁOŻENIA ZAPISU WYPEŁNIJ PONIŻSZE POLA FORMULARZA

Zapis na Obligacje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z Oferującym umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych (dalej: Umowa).

W przypadku, gdy zawarto Umowę, informację potwierdzającą możliwość złożenia zapisu na obligacje serii L wyślemy w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail wraz z formularzem zapisu na obligacje.

W przypadku zapisu składanego korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest również dołączenie kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony.

W przypadku gdy nie zawarto Umowy , zostanie ona wysłana wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do jej podpisania w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail. Zapis na Obligacje może być złożony po dostarczeniu wyżej wskazanych,podpisanych dokumentów Oferującemu oraz po podpisaniu przez Oferującego umowy dotyczącej przyjmowania i przekazywania zleceń. Wymagane jest również dołączenie do tych dokumentów kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że Umowa nie będzie mogła zostać zawarta. O fakcie podpisania Umowy i możliwości złożenia zapisu, Oferujący poinformuje mailem załączając formularz zapisu na obligacje.

Skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w jednej z podanych poniżej form:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
+48 (22) 201 11 30
+48 (22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
Pn – Pt: 9:00-17:00
Sb – Nd : Nieczynne

INFORMACJA

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII L THE FARM 51 GROUP S.A.

Na następnej stronie zamieszczone są materiały dotyczące Emitenta – The Farm 51 Group S.A. i oferty Obligacji Serii L Emitenta, w tym Dokument Informacyjny.

Dokument Informacyjny The Farm 51 Group S.A. sporządzony został w związku z ofertą publiczną 4.200 obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Dokument Informacyjny, stanowiący zarazem propozycję nabycia obligacji, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2018 poz. 483), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach serii L i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na obligacje serii L jest zapoznanie się z treścią Dokumentu.

ZASTRZEŻENIA:

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji..

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Informacyjny ani obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933), , ani nie reprezentuje i nie działa na rachunek takiej osoby,- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyższe informacje, akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na przedstawione w nich ograniczenia.